Trong suốt quá trình hợp tác chúng tôi thấy team Starevent có ý tưởng sáng tạo, phản hồi thông tin nhanh chóng. Chúng tôi rất hài lòng về cách làm việc của Starevent và sẽ tiếp tục hợp tác trong thời gian tới.

Bài viết liên quan